เราเน้นให้เด็กๆ ได้เรียนรู้กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองทั้ง 2 ด้าน
  โดยเด็กๆ จะได้ลงมือทำการทดลอง ฝึกคิดเพื่อหาเหตุผล ฝึกสังเกตสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว
  ได้รู้จักการตั้งสมมติฐานและ ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ดังนั้นเด็กๆ จะเกิดความภูมิใจ
  และสนุกสนานกับวิทยาศาสตร์ เพราะวิทยาศาสตร์มีทุกที่ ทุกเวลา
 
 
  อนุบาล 1 ชมสวนสาธารณะ กองทัพอากาศ  
  อนุบาล 2 ชมวัดให้อาหารปลา / เต่า  
  อนุบาล 3 ชมตลาดสด  
 
 
  เป็นกิจกรรมด้านวิชาการ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนกับคุณครูและผู้ปกครองด้วยกันเอง พร้อมทั้งมารับผลงานของลูก ๆ ที่เรียนมาตลอดทั้งภาคเรียน