แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง
   
 
 
  ให้เด็ก ๆ ได้รู้จักวันสำคัญทางศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามต่อไป
   
 
 
 

กิจกรรม ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกโดยทางโรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆ ให้คุณแม่ได้ร่วมปฏิบัติกันกับลูก