เป็นการสอนที่มุ่งเน้นถึงจิตใจเด็ก ให้เรียนรู้อย่างมีความสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเป็นเลิศของปัญญา

 
 
 

เด็ก ๆ ของฟ้าใสจะได้รับการพัฒนาความรู้พื้นฐานสำหรับการเรียนรู้เพื่ออนาคต

 

  • * วิทยาศาสตร์...เรียนรู้และทดลองประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยให้ฉลาดและมีความสุข

  • * คณิตศาสตร์...เรียนรู้ความคุ้นเคยกับตัวเลข รักเหตุผล รักการคำนวณ

  • * สังคมศึกษา...เรียนรู้ พัฒนาความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก และมนุษยสัมพันธ์

  • * ภาษา...เรียนรู้การใช้ภาษาธรรมชาติ ด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียน ด้วยประสบการณ์ทั้งภาษาไทย และภาษา

      อังกฤษจากเจ้าของภาษา โดยใช้ประสบการณ์ตามวัย

  • * สร้างเสริมลักษณะนิสัย...ให้เด็กเป็นคนดี มีจิตเมตตา ด้วยบรรยากาศที่สดใส และอบอุ่นของโรงเรียน