โรงเรียนอนุบาลฟ้าใส ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2544 ได้จัดตั้งตามใบอนุญาต เลขที่ ปท.0005/2544 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2544   
โดยมีนางนภาภิส ตรีเพ็ชรไพศาล เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ

  โรงเรียนอนุบาลฟ้าใส ตั้งอยู่เลขที่ 68/1 หมู่ 11 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 เป็นโรงเรียนประเภท สามัญ
  ระดับก่อนประถมศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. มีเนื้อที่ทั้งหมด 3 งาน 52 ตารางวา รูปแบบอาคารเป็นอาคารชั้นเดียว
  มีจำนวนห้องเรียน 5 ห้อง รับเด็กไม่เกิน 145 คน วิชาที่สอน ตามแนวการจัดประสบการณ์เตรียมความ พร้อมวิชาที่สอนเสริม
  คือ ว่ายน้ำ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ดนตรี และเทควันโด
 
  อ.สาคร ตรีเพ็ชรไพศาล ที่ปรึกษา        อ.นภาภิส ตรีเพ็ชรไพศาล ผู้รับใบอนุญาต,ผู้จัดการและผู้อำนวยการ    
  MBA. Ball State University, USA ศศม. บริหารการศึกษา , MMED. การศึกษาปฐมวัย
     
  บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน ห้อง Playroom สระว่ายน้ำ ห้องคอมพิวเตอร์
  ห้องน้ำ ห้องเรียน ห้องสมุด สนามเด็กเล่น สนามทราย